KONTROLA a PRAVIDELNÁ SPRÁVA STŘECH

Systémová správa střech prodlouží životnost střešního pláště a oddálí nákladné opravy či rekonstrukce. 

Pravidelné kontroly se provádí dle stanoveného plánu pravidelné správy, údržby a obnovy střech dle normy ČSN 73 1901. Vhodná prevence zamezí vzniku poruch střešních systémů, které by mohly způsobit následné škody na majetku. 

Výhody, které kontroly přináší:

  • Prevence střešních havárií či defektů.

  • Finanční úspora před nákladných rekonstrukcemi střech.

  • Prodloužení životnosti střešního pláště.

  • Údržba a pravidelná obnova střešních materiálů.

Životnost střešního pláště ovlivňuje:

  • Zanedbání pravidelné údržby střechy.

  • Překročení předpokládané životnosti použitých materiálů.

  • Neodborné a nekvalitní provedení střechy.

  • Chybný projekt střechy - nesprávné konstrukční řešení detailů, nedostatečné vyřešení tepelných mostů, chybný návrh odvodnění a odvětrání střechy, nedostatečný sklon, použití nevhodných materiálů pro jednotlivé vrstvy střešního pláště a návrh materiálů s nevhodnými vlastnostmi a jejich vzájemné spolupůsobení apod.

  • Vnější neovlivnitelné vlivy - vichřice, prudký déšť, kroupy, požár, výbuch.

Cyklus obnovy a kontrol střech dle ČSN 73 1901-1 Příloha B

Tabulka B.1 - Doporučené cykly kontrol vybraných konstrukcí

Konstrukční část                   Stav                                                                                                        Cyklus kontrol 

Povrch střechy                        Bez nečistot, náletové zeleně                                                                2x ročně

Vtoky                                       Průchozí, chráněné                                                                                 2x ročně

Nátěry, nástřiky, omítky         Souvislé, nepoškozené                                                                           1x ročně

Hydroizolace                           Neporušený povrch, funkční UV ochrana, spoje beze změn              1x ročně

Tmelené spáry                        Pružný tmel bez trhlin, spojený s oběma povrchy                              1x ročně

Oplechování, lemování               Připevněné, těsněné spoje                                                                    1x ročně

Nadstřešní konstrukce              Soudržný hydrofobní povrch, voda neproniká za hydroizolaci           1x ročně


Tabulka B.2 - Orientační cykly údržby a obnovy vybraných konstrukcí

Konstrukční část                                          Odhad cyklu obnovy a údržby (roky)             Nutná opatření

Tmelené spáry                                                   2-3                                                                   Odstranit tmel, nově zatmelit

Nátěry klempířských prvků                              3-5                                                                    Očistit, nové nátěry

Dlažba na podložkách položená na textilii       5                                                                      Přeložení dlažby, výměna nebo vyčištění textilie

Spárovací hmota u lepené dlažby                     4                                                                      Provést přespárování