JISKROVÁ ZKOUŠKA 

Možnosti použití v oblasti:

  • Ploché střechy
  • Balkony, terasy apod.
  • Bazény a jezírka
  • Retenční nádrže
  • Spodní stavby

Zkouška se provádí pomocí poroskopického zkušebního přístroje, který rychle a spolehlivě odhalí vodotěsné poruchy zatékání v oblasti hydroizolací. Technologii je vhodné použít zejména po srážkových úhrnech a následném vyschnutí hydroizolační vrstvy z důvodu pravděpodobnosti odhalení miniaturních perforací.

Tento přístroj je vhodný pro ploché střechy z hydroizolačních nevodivých materiálů, jako jsou pvc, tpo, asfaltové pásy a hydroizolační nátěry. Pomocí jiskrové zkoušky lze odhalit netěsnosti hydroizolační vrstvy nebo souvrství do tloušťky až cca 50 mm.

Přístroj se napojuje na vodivý element zabudovaný do střešní konstrukce, obvykle v podobě okapnice, záchytného systému apod. Jiskrová zkouška nám poté přenáší elektrické napětí, které se nastaví na přístroji dle tloušťky zvoleného materiálu (až 55 kV).

Místa poruch netěsností hydroizolační vrstvy přístroj detekuje s absolutní přesností pomocí jiskrového výboje a akustické indikace přístroje.

Zkouška probíhá v souladu s normami DIN 55670 a ČSN EN ISO 19496-1.

Postup zkoušky:

  • Projednání vhodnosti použití jiskrové zkoušky

  • Kontrola hydroizolační vrstvy a navazujících detailů

  • Označení nalezených poruch a pořízení fotodokumentace

  • Vyhodnocení stavu hydroizolační vrstvy

  • Zpracování výstupu o nalezených poruchách